Συμμόρφωση και Εφαρμογή

Συμμόρφωση και Εφαρμογή Eυαισθητοποίηση και δέσμευση της επιχείρησης για την συμμόρφωση του οργανισμού (GDPR Compliance) Ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού για τον νέο κανονισμό (GDPR Awareness ) Σύσταση Ομάδας Εργασίας (GDPR Team) Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), εφ’…