Προστασία της πρώτης κατοικίας μετά την 01-03-2019

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-03-2019

Δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Νόμος 4605/2019, με τον οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζεται και το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, προσωρινά μέχρι τις 31-12-2019.

Ο νόμος αυτός, ο οποίος εμφανίζει σημαντικές διαφορές με τον ως τώρα ισχύοντα για την προστασία της πρώτης κατοικίας «Νόμο Κάτσελη», θέτει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία σε πρώτη φάση θα ελέγχονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σε ελάχιστες περιπτώσεις για γίνεται δικαστική διαδικασία για τη ρύθμιση των χρεών.

Συνοπτικά οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

α) Ο αιτών να είναι φυσικό πρόσωπο με οποιασδήποτε μορφής κυριότητα (πλήρη, ψιλή ή επικαρπία) σε ποσοστό, έστω, ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του. Η κύρια κατοικία προκύπτει με βάση την τελευταία φορολογική δήλωση του αιτούντος

β) Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που να απορρίψει αίτηση του αιτούντος λόγω δόλιας περιέλευσης του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος. Συνεπώς εάν κάποιος έχει χάσει το Δικαστήριο λόγω εμπορικής ιδιότητας, τότε μπορεί να υποβάλλει αίτηση για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

γ) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση (δηλαδή αν οι οφειλές αφορούν μόνο στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια).
δ) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
ε) Ο αιτών να μην έχει καταθέσεις, χρυσό κλπ κινητά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 15.000 Ευρώ
στ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

ζ) Για τις ρυθμιζόμενες οφειλές αυτές έχει εγγράφει, πριν την άσκηση της αίτησης, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Για την κάλυψη των δόσεων ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει, υπό προϋποθέσεις τη συνδρομή του Ελληνικού Δημοσίου.

Πολύ σημαντική διαφοροποίηση με το παλιό καθεστώς είναι ότι ο τρίτος κύριος μπορεί να ρυθμίσει οφειλές άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία, εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Αυτό καταλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις περιπτώσεις που π.χ. ο επικαρπωτής πατέρας χρησιμοποιεί ως κατοικία του το ακίνητο στο οποίο ο ψιλός κύριος υιός έχει παραχωρήσει προσημείωση στο μερίδιο του.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Τσορμπατζίδης Βασίλειος

Παρ’ Εφέταις Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 11039) – Εμπειρογνώμων GDPR

Κιν: 6976322663

Τηλ: 2310-225726

e-mail: vas.tsormp@gmail.com