Αποζημίωση οφειλετών λόγω οχλήσεων από εισπρακτικές εταιρίες κατ’ εντολή τράπεζας

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΧΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Μια συνήθης και ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για τους πολίτες πρακτική των τραπεζών (αλλά και άλλων εταιριών που διαθέτουν τα στοιχεία του πολίτη, πχ εταιρίες κινητής τηλεφωνίας) είναι η απόδοση των προσωπικών στοιχείων που τους έχει εμπιστευτεί ο οφειλέτης σε εισπρακτικές εταιρίες, οι οποίες ενοχλούν τηλεφωνικά και επανειλημμένα τον οφειλέτη, δημιουργώντας του ψυχική πίεση με αθέμιτο τρόπο. Πλήθος δικαστικών αποφάσεων έχουν εκδοθεί από το γραφείο μας επί του συγκεκριμένου ζητήματος και οφειλέτες έχουν αποζημιωθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις αποφάσεις, όπου το γραφείο μας επέτυχε την αποζημίωση του πελάτη και μάλιστα τελεσίδικα: 2120/2019, 14390/2019, 3578/2020, 5924/2020,  6105/2020, 6106/2020, 1695/2020, 4598/2020, 4596/2020, 5014/2020 και 3500/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την υπ’ αριθμ. 9950/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ’ αριθμ. 410/2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Εδέσσης. Στο σύνολο εξ αυτών, επιδικάστηκε ως ελάχιστη αποζημίωση ανά παραβίαση της νομοθεσίας το ποσό των 5.869,40 Ευρώ πλέον τόκων, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί, ότι πολλές εξ αυτών διόρθωσαν την εσφαλμένη απόρριψη της αγωγής κατά της τράπεζας σε πρώτο βαθμό.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Η πρακτική αυτή είναι τις περισσότερες φορές παράνομη και συνιστά παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη, ο οποίος μπορεί να αποζημιωθεί από την Τράπεζα με ποσά τουλάχιστον 5.869,40 Ευρώ και άνω, ανάλογα το ύψος της ηθικής βλάβης που έχει υποστεί. Η υποχρέωση αυτή των τραπεζών (και κάθε άλλου νομικού προσώπου) πηγάζει από το Ν. 2472/1997. Σε γενικές γραμμές, η Τράπεζα, πριν μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του οφειλέτη σε εισπρακτική εταιρία οφείλει να τον ενημερώσει με ακρίβεια για το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων του, αλλά και τους αποδέκτες αυτών και να ζητήσει την έγκριση του εγγράφως και δεν αρκούν οι γενικοί όροι που έχουν υπογραφεί μεταξύ τους, συνήθως κατά την υπογραφή της σύμβασης δανείου. (γεγονός το οποίο πολλοί αγνοούν και θεωρούν ότι έχουν δώσει τέτοια έγκριση στην Τράπεζα). Να σημειωθεί επίσης ότι σε περίπτωση χειρισμού της υπόθεσης από δικηγόρο, αυτός μπορεί να τηλεφωνήσει μόνο μια φορά στον οφειλέτη για να τον ενημερώσει και να ερευνηθεί η πιθανότητα συμβιβαστικής λύσης. Από κει και πλέον θα πρέπει να επικοινωνεί μόνο με το δικηγόρο του οφειλέτη.

Όταν ο οφειλέτης δεχτεί τηλεφώνημα από εισπρακτική εταιρία, πρέπει να ζητήσει εγγράφως (σε επιστολή ή email) από την εταιρία (συνήθως παραπέμπεται στον προϊστάμενο) τον τρόπο με τον οποίο η εισπρακτική εταιρία έλαβε τα προσωπικά του δεδομένα και ποιος της τα παρείχε. Η εισπρακτική εταιρία είναι υποχρεωμένη να τα αποστείλει, αντίθετα με τη συνήθη πρακτική να προσπαθούν να αποφύγουν αυτό το σκέλος θέτοντας παρελκυστικά ερωτήματα στον οφειλέτη, εάν αυτός ζητήσει να του δώσουν τα στοιχεία αυτά.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, εάν η αγωγή του είναι πλήρης και παραθέτει όλα όσα ο Νόμος προβλέπει, εκδίδεται απόφαση η οποία υποχρεώνει την Τράπεζα να αποζημιώσει τον οφειλέτη λόγω ηθικής βλάβης, τουλάχιστον για ποσό 5.869,40 Ευρώ. Είναι δυνατόν να επιδικαστεί και πιο υψηλό ποσό, ιδίως σε περιπτώσεις επανειλημμένων τηλεφωνικών οχλήσεων. Πολύ πρόσφατη σχετική δικαστική απόφαση είναι η 171/2019 του Αρείου Πάγου, η οποία έρχεται να επικυρώσει τη μέχρι σήμερα νομολογία και η οποία ανοίγει στην ουσία το δρόμο για τη διεκδίκηση από μεγάλο αριθμό οφειλετών χρηματικών ποσών από την ηθική τους βλάβη από τη συμπεριφορά αυτή των τραπεζών.

Συνεπώς ο δανειολήπτης, σύμφωνα και με τις νέες επίμαχες δικαστικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου και του Αρείου Πάγου, μπορεί να διεκδικήσει  αποζημίωση για ηθική βλάβη η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.869,40 Ευρώ, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος, ποσό το οποίο μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με την ένταση της προσβολής των προσωπικών δεδομένων, ανοίγοντας στην ουσία το δρόμο σε δανειολήπτες που παράνομα ενοχλούνται από εισπρακτικές εταιρίες, να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να αποζημιωθούν από την τράπεζα και μάλιστα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα.

Τέλος, με την υπ’ αριθμ. 98/2017 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επικυρώθηκε και εξειδικεύτηκε απόλυτα η υποχρέωση των τραπεζών (η οποία ήδη νομολογιακά είχε εξειδικευθεί), να ενημερώνουν με συγκεκριμένη επιστολή για συγκεκριμένη εισπρακτική κάθε δανειολήπτη, αλλιώς παραβαίνουν τη σχετική υποχρέωση εκ του νόμου. Χαρακτηριστικά αναφέρει «Συγκεκριμένα πρέπει να γίνεται ειδική ατομική ενημέρωση των οφειλετών για τη διάθεση των δεδομένων τους από τους δανειστές σε εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, δηλαδή ο δανειστής, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να ενημερώσει τους οφειλέτες για τη διάθεση των δεδομένων τους σε συγκεκριμένη εταιρία ενημέρωσης οφειλετών, να παρέχει ένα εύλογο διάστημα (πχ. 10-15 ημερών) πριν από τη διάθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης…»

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι η ισχύς του Νόμου 2472/1997 έπαυσε μεν στις 01-09-2020, πλην όμως οι περιπτώσεις παραβιάσεων του και μέχρι τουλάχιστον βάθος πενταετίας υπάγονται στις διατάξεις του και γεννούν δικαίωμα αποζημίωσης.

Συνοψίζοντας:

Σύμφωνα με πλήθος αποφάσεων των δικαστηρίων, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση το λιγότερο 5.869,40 Ευρώ συν τους τόκους από το χρόνο άσκησης της αγωγής εφόσον επικοινωνήσετε με δικηγόρο και κινηθείτε νομικά, για παραβιάσεις που έλαβαν χώρα από 01-01-2015 μέχρι και 31-08-2019. Οι αμοιβές μπορούν και να συμφωνηθούν είτε με ποσοστό επί του ποσού που θα επιδικαστεί, είτε κατ’ αποκοπή κατά περίπτωση.

Το γραφείο μας σε συνεργασία με δίκτυο νομικών σε όλη την Ελλάδα διεκπεραιώνει σχετικές υποθέσεις με σχέση εμπιστοσύνης, υπευθυνότητας και ακρίβειας προς τον εντολέα.

Τσορμπατζίδης Βασίλειος

Παρ’ Εφέταις Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 11039)

Νομικός Εμπειρογνώμων GDPR
Τηλ: 2310-225726
Κιν: 6976322663
e-mail: vas.tsormp@gmail.com