Διαδικασία λήψης αδειών Φαρμακείου

Μεταξύ της αποφοίτησης του φαρμακοποιού από τη Σχολή και της τελικής δυνατότητας του να ανοίξει φαρμακείο, μεσολαβεί μια διαδικασία έκδοσης αδειών κλπ εγγράφων, για την οποία είναι υπεύθυνη η κατά τόπον Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται το φαρμακείο. Η διαδικασία συνοπτικά έχει ως εξής:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. Πτυχίο Φαρμακευτικής Ελληνικού πανεπιστημίου ή ισοτιμία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους από σχολή ξένης χώρας.
 2. Πρακτική άσκηση 12 μήνες (6 μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό, 3 μήνες σε φαρμακείο Νοσοκομείου, 3 μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό ή σε φαρμακείο Νοσοκομείου).
 3. Επιτυχείς εξετάσεις 

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Δικαιολογητικά επιδιδόμενα ιδιοχείρως στην αρμόδια Διεύθυνση Υγείας για άδεια ίδρυσης:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση ανάλογα την περίπτωση (κατ’ εξαίρεση ίδρυση, ίδρυση λόγω συστέγασης κλπ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής σχολής
 3. Αντίγραφο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού στην Ελλάδα
 4. Αντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 5. Υπεύθυνη δήλωση με το εξής κείμενο: «δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν1729/1987, ΦΕΚ144/Α και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών μου δικαιωμάτων ή δεν έχω παραπεμφθεί με το αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. Επίσης δεν έχω τιμωρηθεί για παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας με οριστική ανάκληση της άδειας ιδρύσεως του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης»
 6. Γραμμάτιο παρακαταθήκης 6,00€ του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων (ως εγγύηση για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου).

 Ειδικά για τη Συστέγαση φαρμακείου που έχει παλιά άδεια με φαρμακοποιό με καινούργια άδεια απαιτείται και μια δήλωση του παλιού φαρμακοποιού, στην οποία να δηλώνει ότι δέχεται τη συστέγαση με σκοπό τη σύνταξη ή την αποχώρησή του για λόγους υγείας ή σε περίπτωση κληρονομικού φαρμακείου.


  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου Αίτηση για άδεια λειτουργίας ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ)
 2. Άδεια ίδρυσης (απόφαση που έχει κοινοποιηθεί).
 3. Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα Φαρμακοποιό του καταστήματος όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο (θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.)
 4. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής σε κλίμακα 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα φαρμακεία που υπάρχουν κοντά στο φαρμακείο του ενδιαφερόμενου σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρων για δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκων σε απόσταση μέχρι εκατόν ογδόντα (180) μέτρων για δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό από 5.000 έως 100.000 κατοίκους.
 5. Κάτοψη του φαρμακείου σε κλίμακα 1:50 στο οποίο θα φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις.
 6. Βεβαίωση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες.
 7. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού που αποτύπωσε στο απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου τα φαρμακεία και συνέταξε το σχέδιο κάτοψης του φαρμακείου που θα δηλώνει ότι: «τα στοιχεία στο ρυμοτομικό χάρτη και η κάτοψη του φαρμακείου είναι ακριβή».
 9. Παράβολο Δημοσίου 88,00 Ευρώ.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 1. Αίτηση και από τους δύο φαρμακοποιούς
 2. Καταστατικό σύστασης της εταιρίας ( Υποχρεωτικά τα συστεγαζόμενα φαρμακεία της παρούσης διάταξης λειτουργούν με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας, και οι συστεγαζόμενοι φαρμακοποιοί συμμετέχουν με ίσα ποσοστά). Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( δηλ. το καταστατικό) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι θα καταθέσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα το καταστατικό σύστασης ή τροποποίησης της Ο.Ε., και ότι θα μετέχετε σε αυτήν με ίσα ποσοστά.
 4. Τα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας φαρμακείου, όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική παράγραφο (περί ελλείψεως αυθαιρεσιών από μηχανικό, σχετικά με την τήρηση των κείμενων διατάξεων περί πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική κοκ).
 5. Παράβολο Δημοσίου 88,00 Ευρώ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τόσο τη διεκπεραίωση της υπόθεση ενώπιον της Υπηρεσίας της Περιφέρειας, όσο και τη σύνταξη των νομικών εγγράφων (μισθωτήρια, καταστατικά ομόρρυθμης εταιρείας κλπ)

Τσορμπατζίδης Βασίλειος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 11039)

Νομικός Εμπειρογνώμων GDPR
Τηλ: 2311821979
Κιν: 6976322663
e-mail: vas.tsormp@gmail.com