Διαδικασία λήψης αδειών Φαρμακείου

Μεταξύ της αποφοίτησης του φαρμακοποιού από τη Σχολή και της τελικής δυνατότητας του να ανοίξει φαρμακείο, μεσολαβεί μια διαδικασία έκδοσης αδειών κλπ εγγράφων, για την οποία είναι υπεύθυνη η κατά τόπον Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται το φαρμακείο. Διαβάστε για την διαδικασία

Άμυνα σε περίπτωση απόρριψης αίτησης υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη(3869/2010)

Μέχρι και σήμερα, για τη ρύθμιση των οφειλών, παραμένει σε ισχύ ο Ν. 3869/2010, ο γνωστότερος ως «νόμος Κατσέλη». Η διαφορά είναι πλέον με την προσφυγή στο νόμο δεν παρέχεται προστασία της πρώτης κατοικίας, παρά μόνο ρύθμιση ή/και διαγραφή μέρους των χρεών, συνεπώς είναι μια καλή ευκαιρία για κάποιον ο οποίος επιθυμεί να απαλλαγεί ή να ρυθμίσει τα χρέη του.

Αποζημίωση οφειλετών λόγω οχλήσεων από εισπρακτικές εταιρίες κατ’ εντολή τράπεζας

Μια συνήθης και ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για τους πολίτες πρακτική των τραπεζών (αλλά και άλλων εταιριών που διαθέτουν τα στοιχεία του πολίτη, πχ εταιρίες κινητής τηλεφωνίας) είναι η απόδοση των προσωπικών στοιχείων που τους έχει εμπιστευτεί ο οφειλέτης σε εισπρακτικές εταιρίες, οι οποίες ενοχλούν τηλεφωνικά και επανειλημμένα τον οφειλέτη, δημιουργώντας του ψυχική πίεση με αθέμιτο τρόπο. Πλήθος δικαστικών αποφάσεων έχουν εκδοθεί από το γραφείο μας επί του συγκεκριμένου ζητήματος και οφειλέτες έχουν αποζημιωθεί.

Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς

Ρητά συντελείται με την σύνταξη σχετικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς, η οποία περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Με αυτό τον τρόπο, ο προσωρινός κληρονόμος καθίσταται πλέον οριστικός, δεν αποκτά όμως ακόμα την κυριότητα επί των ακινήτων της κληρονομιάς. Πρέπει στη συνέχεια η πράξη της αποδοχής να μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, οπότε πλέον ο κληρονόμος αποκτά νόμιμο τίτλο επί των ακινήτων της κληρονομιάς.

Άμυνα κατά του πλειστηριασμου

Ενόψει των διαρκών αλλαγών και καταργήσεων του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία ακινήτων από πλειστηριασμό, εμφανίζεται αύξηση του φαινομένου επίσπευσης πλειστηριασμού από τράπεζες κατά των οφειλετών. Παρότι μετά το έτος 2015 έχουν μειωθεί οι δικαστικές δυνατότητες άμυνας του οφειλέτη, μέχρι και σήμερα διατηρούνται κάποια βασικά εργαλεία άμυνας κατά του πλειστηριασμού, τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής:

Συναινετική ή κατ’ αντιδικία λύση του γάμου (διαζύγιο)

Η λύση του γάμου είναι εφικτή είτε με διαζύγιο κατ’ αντιδικία, όταν για την περιουσία του ζεύγους, την επιμέλεια και τη διατροφή των τέκνων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των συζύγων, είτε με συναινετικό διαζύγιο, στην περίπτωση που οι σύζυγοι δύνανται να διευθετήσουν τα ζητήματα που προκύπτουν από την λύση του γάμου τους.

Νόμος 4624/2019 για τα προσωπικά δεδομένα

Ήδη από πρώτη Σεπτεμβρίου 2019 (01-09-2019) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4624/2019. Ο εν λόγω νόμος, τυγχάνει εφαρμοστικός του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Καθίσταται λοιπόν πιο επιτακτικό από ποτέ, για όλους τους επαγγελματίες η άμεση συμμόρφωση τους (αν και ήδη θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη από τις 25-05-2018), ιδίως μετά την πρώτη επιβολή προστίμου 150.000 Ευρώ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε επιχείρηση, λόγω της μη συμμόρφωσης της με τον Κανονισμό.

Προστασία της πρώτης κατοικίας μετά την 01-03-2019

Ο νόμος αυτός, ο οποίος εμφανίζει σημαντικές διαφορές με τον ως τώρα ισχύοντα για την προστασία της πρώτης κατοικίας «Νόμο Κάτσελη», θέτει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία σε πρώτη φάση θα ελέγχονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σε ελάχιστες περιπτώσεις για γίνεται δικαστική διαδικασία για τη ρύθμιση των χρεών.

Συμμόρφωση με τον κανονισμό 2016/679 (GDPR)

Από τον Μάιο του 2018 και εφεξής, σε όλη την Ευρωπαϊκή ένωση έχει τεθεί σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) με αριθμό 2016/679. Ο Κανονισμός ισχύει ήδη συνεπώς εδώ και ένα έτος και στην Ελλάδα και αναμένεται σύντομα να ψηφιστεί και ο εθνικός νόμος, ο οποίος θα εξειδικεύει διάφορα ζητήματα.

Γενικός κανονισμός 2016/679 (GDPR) – Ισχύς και συμμόρφωση

Από την 25-05-2018 και εφεξής έχει τεθεί σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εφαρμόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων, η οποία αφορά πολίτες κρατών της ΕΕ. Η έννοια της προστασίας των δεδομένων δεν είναι άγνωστη στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς στην Ελλάδα ισχύει (μέχρι την ψήφιση του εφαρμοστικού Νόμου του Κανονισμού) ο Ν. 2472/1997, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 95/46/ΕΚ Οδηγία. Ο νέος Κανονισμός και αντίστοιχα ο νέος εθνικός νόμος που θα τεθεί σε ισχύ, συστηματοποιούν την διαδικασία προστασίας των δεδομένων και ισχυροποιούν την ανάγκη προστασίας τους, δεδομένων μάλιστα των ιδιαίτερα υψηλών προστίμων, που μπορούν να επιβληθούν σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του.