Άμυνα κατά του πλειστηριασμου

Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Ενόψει των διαρκών αλλαγών και καταργήσεων του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία ακινήτων από πλειστηριασμό, εμφανίζεται αύξηση του φαινομένου επίσπευσης πλειστηριασμού από τράπεζες κατά των οφειλετών. Παρότι μετά το έτος 2015 έχουν μειωθεί οι δικαστικές δυνατότητες άμυνας του οφειλέτη, μέχρι και σήμερα διατηρούνται κάποια βασικά εργαλεία άμυνας κατά του πλειστηριασμού, τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής:

  1. ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 933 ΚΠΟΛΔ

Η Ανακοπή κατά της εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ, η οποία αποτελεί το βασικότερο αμυντικό ένδικο βοήθημα στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και ασκείται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης. Η συγκεκριμένη ανακοπή αφορά σε αντιρρήσεις του οφειλέτη κατά της απαίτησης ή σε ελαττώματα της αναγκαστικής εκτέλεσης από την σύνταξη της επιταγής μέχρι και την δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.

Με την συγκεκριμένη ανακοπή επιδιώκεται η ακύρωση των επιμέρους πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης (επί παραδείγματι της επιταγής προς πληρωμή, της κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής) και, συνακόλουθα, και του ορισθέντος αναγκαστικού πλειστηριασμού. Εν προκειμένω όμως, για να τελεσφορήσει η ανακοπή αυτή θα πρέπει να υπάρχουν τυπικά ή ουσιαστικά σφάλματα αναφορικά με τη διαδικασία ή την απαίτηση της τράπεζας, εάν όμως η ανακοπή τελεσφορήσει, η εκτέλεση σταματά.

Η απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου θα πρέπει να δημοσιευτεί σε χρόνο προγενέστερο του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση απόρριψης της ανακοπής από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεσηκαι, επ’ αυτής, καιαίτηση αναστολής ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.

  1. ΑΝΑΚΟΠΗ (ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ) ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 954 παρ 4 ΚΠΟΛΔ

Η ανακοπή διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης (η οποία στην ουσία είναι αίτηση διόρθωσης της έκθεσης), σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, με την οποία επιδιώκεται, ιδίως, η διόρθωση της περιγραφής του κατασχεθέντος ακινήτου και, κατά συνέπεια, και της εκτιμηθείσας αξίας αυτού και συνεπώς και της τιμής πρώτης προσφοράς, η οποία μπορεί να αυξηθεί ή και να μειωθεί, με βάση τους ισχυρισμούς, τα αποδεικτικά μέσα και το σχετικό αίτημα του οφειλέτη. Είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο, οι τράπεζες να επισπεύδουν πλειστηριασμό σε τιμή πολύ χαμηλότερη της αξίας του ακινήτου. Με την άσκηση της ανακοπής αυτής, ο οφειλέτης επιτυγχάνει να ανεβάσει το τίμημα στο οποίο εκπλειστηριάζεται το ακίνητο και αφενός (εάν τελικώς γίνει πλειστηριασμός) να εξοφλήσει μεγαλύτερο μέρος των οφειλών του και αφετέρου καθιστά δυσκολότερη την εύρεση αγοραστή μέσω πλειστηριασμού με αποτέλεσμα πολύ συχνά αυτός να μην γίνεται, και ο οφειλέτης να κερδίζει σημαντικά μεγάλο χρόνο, κατά τον οποίο το ακίνητο θα παραμένει στην κυριότητα και στην εκμετάλλευση του ιδίου.

Η συγκεκριμένη ανακοπή θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πλειστηριασμού και η επ’ αυτής απόφαση πρέπει να δημοσιευτεί το αργότερο την όγδοη πριν τον πλειστηριασμό ημέρα, με επιμέλεια της γραμματείας του Δικαστηρίου στην σχετική πλατφόρμα.

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πολύ συνοπτική επισκόπηση των δυνατοτήτων άμυνας κατά του πλειστηριασμού και σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης θα πρέπει σε συνεννόηση με πληρεξούσιο δικηγόρο, να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαφύλαξη της περιουσίας του.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Τσορμπατζίδης Βασίλειος
Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις (ΑΜΔΣΘ 11039)

Τηλ: 2310-225726
Κιν: 6976322663
e-mail: vas.tsormp@gmail.com